שולחן ערוך חושן משפט רפא ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

שכיב מרע שיש לו בכור ופשוטים וריבה לאחד מהפשוטים בלשון ירושה כגון שאמר פלוני בני יירש כך וכך לא אמר כלום וי"א שחלוקת הפשוטים קיימת ומקבצים מכלם לפי חשבון ומשלימים לבכור:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

וריבה לא' בלשון ירושה כו':    ז"ל הטור כשריבה לא' או שהשוה להן הבכור כתב הר"י הלוי כשם שדבריו בטלין אצל הבכור (וכמ"ש בס"ד) כן הן בטלים אצל הפשוטים אלא חולקין הכל מחדש כאלו לא אמר כלום שהרי אותן שריבה להן צריכין למלאות לבכור פי שנים מאות' הרבוי שריב' נמצא שבטלה הצוואה שהרי נפחתה להם ממה שצוה:

וי"א שחלוק' הפשוטים:    קיימת ומקבלין מכולן כפי החשבון ומשלמין להבכור לפי שהבכור עם האחין בזה כדין ב"ח שנוטל מהן כפי החשבון מה שנותן להן אביהן עכ"ל. ובזה מבוארין דברי המחבר ודין ב"ח עם האחים כתבו הטור והמחבר בס"ס ק"ז ע"ש:


ט"ז

באר היטב

(ו) וריבה:    ז"ל הטור כשריבה לא' או שהשוה להן הבכור כת' הר"י הלוי כשם שדבריו בטלין אצל הבכור כך הן בטלין אצל הפשוטים וחולקין הכל מחדש כאילו לא אמר כלום שהרי אותן שריבה להן צריכין למלאות לבכור פי שנים מאותו הריבוי נמצא שבטלה הצוואה שהרי נפחת להן ממה שצוה וי"א שחלוקת הפשוטים כו' לפי שהבכור עם האחין בזה כדין בע"ח שנוטל מהן כפי חשבון מה שנתן להם אביהן עכ"ל ובזה מבוארין דברי המחבר. ודין בע"ח עם האחים כתבו הט"ו בסוף סימן ק"ז ע"ש סמ"ע.קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש