שולחן ערוך חושן משפט רעא ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

בהמת מציאה שקדם אחד ואחז במוסירה לא קנה עד שימשוך או ינהיג וכן בנכסי הגר אבל קנה המוסירה לבדו:

מפרשים

 

סמ"ע - מאירת עיניים

בהמת מציא' כו'. עד בנכסי הגר:    הטעם דבשניהן אין דעת אחרת מקנה אותם מה שא"כ במכר ומתנה ע"ל סי' קצ"ז וקצ"ח:

אבל קנה המוסירה:    הא דקנה כולה משום דבידו למושכה כולה אליו מראש הבהמה משא"כ בסעיף שאחר זה בא' רוכב כו' כיון דרוכב קנה הבהמה בטילה המוסירה מה שהיא קבועה בראש הבהמה גבי הבהמה וכיון דלא קנה כולו גם מה שביני ביני לא קנה כיון דלא הגביהו כ"א ראש א' וראש השני ה"ל כמונח ע"ג קרקע וע"ל סי' קצ"ז ורס"ט:
 

ש"ך - שפתי כהן

(א) בהמת מציאה כו'. עיין בתשובת ר"י לבית לוי סי' מ"ט וסי' ס':

(ב) אבל קנה המוסירה לבדה הא דקנה כולה משום דבידו למושכה כולה אליו מראש הבהמה משא"כ בסעיף שאח"ז בא' רוכב כו' עכ"ל הסמ"ע ותימא שהוא נגד הש"ס פ"ק דמציעא דף ט' ע"א מוכח שם דלא קנה מטעם דיכול לנתקו אצלו וכדלעיל סי' רס"ט ס"ה וא"כ צ"ל דכאן קנה המוסיר' מה שתפוס בידו וכן הוא בסמ"ג עשין דף קנ"ד ריש ע"ג ובהגהות מיי' פי"ז מה' גזילה להדיא ע"ש ועמ"ש לעיל סי' קצ"ה ס"ד:
 

באר היטב

(א) ינהיג:    ע"ל סי' קצ"ז וקצ"ח.

(ב) לבדו:    הא דקנה כולה משום דבידו למושכה כולה אליו מראש הבהמ' משא"כ בסעיף שאח"ז באחד רוכב כו' כיון דרוכב קנה הבהמ' בטלה המוסירה שקבוע בראש הבהמ' לגבי הבהמ' וכיון דלא קנה כולה גם מה שביני ביני לא קנה כיון דלא הגביה רק ראש אחד וראש הב' ה"ל כמונח ע"ג קרקע וע"ל סי' קצ"ז ורס"ט עכ"ל הסמ"ע ותימא שהוא נגד הש"ס ב"מ דף ט' ע"א דמוכח שם דמטעם דיכול לנתקו אצלו לא קנה וכמ"ש בסי' רס"ט ס"ה וא"כ צ"ל דכאן קנה המוסירה מה שתפוס בידו וכן הוא בסמ"ג עשין ע"ד דף קנ"ד ריש ע"ג ובהגמי"י פי"ז דגזילה להדיא ע"ש ועמ"ש בסי' קצ"ה ס"ד. ש"ך.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש