שולחן ערוך חושן משפט סו ל


שולחן ערוך

המוכר ש"ח לחבירו ויש משכון בידו ומסרו ביד הלוקח שוב א"י למחול ללוה מה שכנגד המשכון וה"ה אם היתה משכונות קרקע וירד הלוקח והחזיק בה שאינו יכול למחול ויש מי שחולק בזו:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ה"ג:    וירד הלוקח והחזיק:

ויש מי שחולק כו':    פי' במוכר לו שטר על משכנתא שבידו דאע"פ דהחזיק בה הלוקח מ"מ כיון דאינו בידו לגמרי וגם ביד הלוה לסלקו במעות לכשירצ' ה"ל כשאר חוב משא"כ במשכון דמטלטלים דלאו כל כמיניה לאפקועי מה שביד הלוקח:

ש"ך - שפתי כהן

(צח) וה"ה אם היתה משכונת קרקע. כו'. בבעה"ת שער נ"א ח"ו ומביאו ב"י מבואר דדעה זו ס"ל דגובה מיתמי בלא שבועה והיש מי שחולק ס"ל דצריך שבועה וכן הריטב"א דכתב הב"י כאן בשמו דיכול למחול ס"ל דצריך שבועה כמו שהביא ב"י בס"ס ק"י בשמו ודוק כי לכאור' אין טעם לחלק דאם נאמר שא"צ שבועה ביתמי א"כ ה"ל כגבוי ופשיטא דא"י למחול וא"כ דברי המחבר שכתב כאן ויש מי שחולק ולקמן סי' ק"ח סעיף י"ב כתב בסתם דגובה מיתמי בלא שבוע' צ"ע:

ולענין דינא העליתי לקמן סי' ק"ח סי"ב ס"ק כ"ה דצריך שבועה ואפ"ה נרא' דכאן אינו יכול למחול וכן דעת הרשב"א בתשובה שהביא ב"י לקמן סי' ק"מ מחו' ה' והוא בדפוס סי' תתקל"ט דצריך שבועה וכאן הביא הב"י תשובת הרשב"א דאינו יכול למחול וכן עיקר:


ט"ז

באר היטב

(עג) משכונת:    בבעה"ת ומביאו הב"י מבואר דדיעה זו ס"ל דגובה מיתמי בלא שבוע' והיש מי שחולק ס"ל דצריך שבוע' דאם נאמר שא"צ שבועה ביתמי א"כ ה"ל כגבוי ופשיטא דא"י למחול וא"כ המחבר שכתב כאן דעת החולק ובסי' ק"ח סי"ב כ' בסתם דגוב' מיתמי בלא שבוע' צ"ע ולענין דינא העליתי שם דצריך שבועה ואפ"ה נרא' דכאן א"י למחול וכן עיקר עכ"ל הש"ך.

(עד) בזו:    אבל במשכון דמטלטלי לכ"ע לאו כל כמיני' לאפקועי מה שביד הלוקח. סמ"ע.קצות החושן

פירושים נוספים

▲ חזור לראש