שולחן ערוך חושן משפט סו כח


שולחן ערוך

מכנסת לבעלה שט"ח או מלוה על פה או שלוו [ממנה] אחרי' אחר נישואיה אינה יכולה למחול דאין קנין לאשה בלא בעלה ואפילו היו נכסי מלוג (פי' נכסי האשה שהבעל אוכל פירות ומניח קרן כענין מליגת הראש שתולשין השער ומניחין הראש):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

מכנסת לבעל' שט"ח כו':    ואפי' בלא כתיב' ומסירה וכמו שכ' לעיל סי"ב ול"ב:

או שלוו ממנו:    צ"ל ממנה:


ט"ז

באר היטב

(עא) מכנסת:    אפילו בלא כתיבה ומסירה כמש"ל סי"ב ול"ב. סמ"ע.קצות החושן

פירושים נוספים

▲ חזור לראש