שולחן ערוך אורח חיים תרס א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

נוהגים להעלות ספר תורה על (הבימה) ולהקיפה פעם אחד בכל יום, ובשביעי מקיפים אותה שבעה פעמים זכר למקדש

הגה: ומוציאים שבעה ספרי תורה על הבימה ביום שביעי (מהרי"ל) ויש מקומות מוציאים כל ספרי תורה שבהיכל (מנהגים) (והכי נוהגין במדינות אלו),

שהיו מקיפים את המזבח. וההקפות לצד ימין. (ובשבת אין מקיפים) (טור) (ואין מוציאין ספר תורה על הבימה):

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(א) לצד ימין:    ולפי שהס"ת על הבימה וכל הצבור צריכין להפוך פניהם כלפי ס"ת שעל המגדל קודם שיתחילו להקיף ואז הוי צפון ימין שלהם (ד"מ ת"ה) והיה נ"ל דכשהחזן מהפך עצמו יהפך דרך ימין כמו שכתבתי לענין כהנים [ בסי' קכ"ח ] ולא ראיתי נוהגין כן ושמא משום כבוד שכינה וצבור אבל בכהנים א"א (מהרי"ל בתשו' סי' מ'):

(ב) ובשבת אין מקפידין:    שגם במקדש לא היו נוטלין ערבה בשבת:

באר היטב

(א) פעם:    ומאן דאית ליה לולב ועומד ואינו מקיף רעה עושה. שכנה"ג.

(ב) ימין:    ולפי שהס"ת על הבימה וכל הצבור צריכין להפוך פניהם כלפי ס"ת שעל המגדל קודם שיתחילו להקיף ואז הוי צפון ימין שלהם. ד"מ ועמ"א.


משנה ברורה

(א) ספר תורה על הבימה ולהקיפה וכו' — שהיא נשארת לנו במקום מזבח כדאיתא בגמרא (מגילה לא ב) שהשיב הקב"ה לאברהם אבינו שכל זמן שיהיו קוראין בניך לפני בסדר הקרבנות מעלה אני עליהן כאלו מקריבין לפני וכו':

(ב) שהיו מקיפין את המזבח — גם כן בכל יום פעם אחת ובשביעי ז' פעמים:

(ג) לצד ימין — ולפי שהספר תורה על הבימה והציבור אנשי מזרח צריכין להפוך פניהם כלפי ספר תורה קודם שיתחילו להקיף ואז ממילא הוי צפון ימין שלהם וסדרן בהקפה הוא צפון מערב דרום מזרח והחזן שעומד נגד ההיכל אין מן הנכון שיהפוך פניו מתחילה שיהיה אחוריו נגד ההיכל מכל מקום צריך להקיף גם כן לצפון עם הצבור אף שאצלו הוא דרך שמאל:

(ד) ובשבת אין מקיפין — לפי שגם במקדש לא היו נוטלין ערבה בשבת וכל שכן לפי מנהגינו שאנו מקיפין בלולב אין הלולב ניטל בשבת:

(ה) ואין מוציאין ספר תורה — כיון דאין מקיפין [ד"מ]:
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן