שולחן ערוך אורח חיים תרס ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

נוהגים להקיף אף מי שאין לו לולב:

הגה: ויש אומרים שמי שאין לו לולב אינו מקיף וכן נוהגין (טור בשם רש"י ור"ן פרק לולב). וביום השביעי נוטלין הערבה עם הלולב להקיף (בית יוסף). מי שאירע לו אבל בחג אינו מקיף וכן אבל כל י"ב חודש על אביו ואמו (כל בו) וכן נהגו:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ג) וי"א שמי וכו':    ורש"ל כ' דביום ז' אף מי שאין לו לולב יקיף בערבה אלא דמיחזי כיוהרא ומ"מ אם אין לולב בעיר יקיפו בערבה (ב"ח):

באר היטב

(ג) אינו מקיף:    וביום ז' אם אין לולב בעיר יקיפו בערבה. ב"ח מ"א.

(ד) נוטלין:    והאר"י ז"ל הזהיר שלא לחברם כלל עם הלולב רק אחר קדיש תתקבל אז קח בידך הערבה ותחבוט ה' פעמים בקרקע עיין ספר כוונת הש"ר בסופו. ושל"ה כתב כשמגיע לתענה אמונים אז מניח הלולב ויקח הערבה ועיין בס' נגיד ומצוה.


משנה ברורה

(ו) על הבימה — רק פותחין ארון הקודש ואומרים הושענות וכדלקמיה [אחרונים]:

(ז) אינו מקיף — וביום ז' אם אין לולב בעיר יקיפו בערבה [אחרונים]:

(ח) נוטלין הערבה עם הלולב — עיין לקמן סימן תרס"ד סעיף ז בהג"ה דיותר טוב שלא לחבר הערבה עם הלולב כלל וכן כתבו בשם האר"י ז"ל שלא לחברם כלל עם הלולב רק אחר קדיש תתקבל אז קח בידך הערבה ותחבוט ה' פעמים בקרקע ושל"ה כתב כשמגיע לתענה אמונים אז מניח הלולב ויקח הערבה:

(ט) אינו מקיף — דכתיב "ושמחתם לפני ד' אלהיכם שבעת ימים" והוא בשעת הקפה [הגר"א]:
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן