באר היטב על אורח חיים תרס

סעיף א עריכה

(א) פעם:    ומאן דאית ליה לולב ועומד ואינו מקיף רעה עושה. שכנה"ג.

(ב) ימין:    ולפי שהס"ת על הבימה וכל הצבור צריכין להפוך פניהם כלפי ס"ת שעל המגדל קודם שיתחילו להקיף ואז הוי צפון ימין שלהם. ד"מ ועמ"א.

סעיף ב עריכה

(ג) אינו מקיף:    וביום ז' אם אין לולב בעיר יקיפו בערבה. ב"ח מ"א.

(ד) נוטלין:    והאר"י ז"ל הזהיר שלא לחברם כלל עם הלולב רק אחר קדיש תתקבל אז קח בידך הערבה ותחבוט ה' פעמים בקרקע עיין ספר כוונת הש"ר בסופו. ושל"ה כתב כשמגיע לתענה אמונים אז מניח הלולב ויקח הערבה ועיין בס' נגיד ומצוה.