משנה ברורה על אורח חיים תרס


סעיף אעריכה

(א) ספר תורה על הבימה ולהקיפה וכו' — שהיא נשארת לנו במקום מזבח כדאיתא בגמרא (מגילה לא ב) שהשיב הקב"ה לאברהם אבינו שכל זמן שיהיו קוראין בניך לפני בסדר הקרבנות מעלה אני עליהן כאלו מקריבין לפני וכו':

(ב) שהיו מקיפין את המזבח — גם כן בכל יום פעם אחת ובשביעי ז' פעמים:

(ג) לצד ימין — ולפי שהספר תורה על הבימה והציבור אנשי מזרח צריכין להפוך פניהם כלפי ספר תורה קודם שיתחילו להקיף ואז ממילא הוי צפון ימין שלהם וסדרן בהקפה הוא צפון מערב דרום מזרח והחזן שעומד נגד ההיכל אין מן הנכון שיהפוך פניו מתחילה שיהיה אחוריו נגד ההיכל מכל מקום צריך להקיף גם כן לצפון עם הצבור אף שאצלו הוא דרך שמאל:

(ד) ובשבת אין מקיפין — לפי שגם במקדש לא היו נוטלין ערבה בשבת וכל שכן לפי מנהגינו שאנו מקיפין בלולב אין הלולב ניטל בשבת:

(ה) ואין מוציאין ספר תורה — כיון דאין מקיפין [ד"מ]:

סעיף בעריכה

(ו) על הבימה — רק פותחין ארון הקודש ואומרים הושענות וכדלקמיה [אחרונים]:

(ז) אינו מקיף — וביום ז' אם אין לולב בעיר יקיפו בערבה [אחרונים]:

(ח) נוטלין הערבה עם הלולב — עיין לקמן סימן תרס"ד סעיף ז בהג"ה דיותר טוב שלא לחבר הערבה עם הלולב כלל וכן כתבו בשם האר"י ז"ל שלא לחברם כלל עם הלולב רק אחר קדיש תתקבל אז קח בידך הערבה ותחבוט ה' פעמים בקרקע ושל"ה כתב כשמגיע לתענה אמונים אז מניח הלולב ויקח הערבה:

(ט) אינו מקיף — דכתיב "ושמחתם לפני ד' אלהיכם שבעת ימים" והוא בשעת הקפה [הגר"א]:

סעיף געריכה

(י) שאין אומרים הושענא בשבת — טעמם מפני התינוקות שישמעו שאומרים בשבת כמו בחול וילכו גם ליטול לולב. ולא נהגו כן דכיון שאין מקיפין בשבת מתברר להם במה שאין מקיפין: