מגן אברהם על אורח חיים תרס

סעיף אעריכה


(א) לצד ימין:    ולפי שהס"ת על הבימה וכל הצבור צריכין להפוך פניהם כלפי ס"ת שעל המגדל קודם שיתחילו להקיף ואז הוי צפון ימין שלהם (ד"מ ת"ה) והיה נ"ל דכשהחזן מהפך עצמו יהפך דרך ימין כמו שכתבתי לענין כהנים [ בסי' קכ"ח ] ולא ראיתי נוהגין כן ושמא משום כבוד שכינה וצבור אבל בכהנים א"א (מהרי"ל בתשו' סי' מ'):


(ב) ובשבת אין מקפידין:    שגם במקדש לא היו נוטלין ערבה בשבת:

סעיף בעריכה


(ג) וי"א שמי וכו':    ורש"ל כ' דביום ז' אף מי שאין לו לולב יקיף בערבה אלא דמיחזי כיוהרא ומ"מ אם אין לולב בעיר יקיפו בערבה (ב"ח):