שולחן ערוך אורח חיים תרז ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

טובתפילת מנחת ערב יום הכיפורים, טזאינו חותם בווידוי שאחריה.

הגה: ואין הש"ץ מחזיר הווידוי במנחה, אלא מתפלל שמונה עשרה כבשאר ימות השנה (טור ומרדכי, עיין סוף סימן תרי"ד).
ואין אומרים "אבינו מלכנו", וכל שכן תחנון:

מפרשים

 

מגן אברהם

(ז) בתפלת מנחה כו':    אחר אלהי עד שלא כו' יאמר אלהי נצור [ד"מ], כתב של"ה ראוי להחמיר להתודות אחר אכילה קודם חשיכה הרמב"ן:
 

באר היטב

(ה) אינו:    ואחר אלהי עד שלא וכו' יאמר אלהי נצור לשוני וגו'. ד"מ.
 

משנה ברורה

(טו) בתפילת מנחה ערב יום הכיפורים וכו' – לאפוקי מדעת רש"י, דסבירא ליה דכל שהווידוי סמוך לתפילה יכול לחתום: "ברוך אתה ה' האל הסולחן". והוא הדין בכל תפילת יום כיפור אינו חותם בווידוי שאחריה; ונקט תפילת מנחה, משום דבזה הסימן איירי בתפילת המנחה:

(טז) אינו חותם וכו' – ואחר "אלהי עד שלא נוצרתי", שהוא גם כן כעין וידוי, יאמר "אלהי נצור לשוני" וכו'.

אותן האומרין תמיד "יהיו לרצון" מיד אחר התפילה קודם תחנונים, הוא הדין כאן יאמר "יהיו לרצון" קודם שמתחיל לומר "אלקינו ואלקי אבותינו תבוא לפניך תפילתנו" וכו':

פירושים נוספים


▲ חזור לראש