הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן תרז

סימן תרזעריכה

[ט"ז סק"ב] לפי"ז מאי פריך בגמרא. וכך הקשה בשל"ה:

[סעיף ג' בהג"ה] הוא אבל אנחנו חטאנו. בשל"ה דרל"א שישר בעיניו הנוסח אבל אנחנו ואבותינו חטאנו: