פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תקפה ג

שולחן ערוך

אם התחיל לתקוע ולא יכול להשלים, ישלים אחר, ואפילו שלושה או ארבעה, ודי בברכה שבירך הראשון. והוא שיהיו שם התוקעים האחרונים בשעת ברכה. ואפילו אם בירך ולא יכול לתקוע כלל, השני תוקע בלא ברכה, ולא הוויא ברכה לבטלה.

מפרשים

מגן אברהם

(ו) ישלים אחר:    ול"ד לתורה שצריך לחזור לראש כמ"ש ריש סי' ק"מ דהתם כתיב תורת ה' תמימה (רי"ו נ"ו):


(ז) בברכה שבירך:    ול"ד לתורה שצריך לחזור ולברך דהכא הראשון עשה הברכה שיצאו כל הקהל בזה:

באר היטב

משנה ברורה

(י) ודי בברכה וכו' – דהלא הראשון בירך להוציא בזה כל הקהל.


(יא) והוא שיהיו שם וכו' – דאם לא היו שם באותה שעה, צריכים לברך לעצמן בלחש קודם שיתחילו לתקוע. אך אם כבר יצא ידי חובתו, תוקע בלא ברכה, כיוון שהציבור כבר שמעו הברכה מן הראשון.


(יב) ולא הוי ברכה לבטלה – כיוון שהשני יוצא בברכתו.

ביאור הלכה

▲ חזור לראש