הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן תקפה

סימן תקפהעריכה

[סעיף א'] צריך לתקוע מעומד. אין למנות לתקוע למי שלא נתמלא זקנו. ע"ל סי' נ"ג ס"ו ופירש"י חולין דף נ"ד. וע' שו"ת באר עשק סי' ק"ז:

[מג"א סק"ב] מנהג זה הוא לאנשים כצ"ל:

[ט"ז סק"ז] וכאן כתב. ע' חק יעקב סי' תס"ח סי"ג מ"ש ליישב בזה:

[מג"א סקי"ב] אבל איסורא. ע' לעיל סי' שס"ה ס"ו: