פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תמא

סעיף אעריכה

נכרי שהלוה לישראל על חמצו ומשכנו בידו ואמר ליה: "מעכשיו יהא שלך אם לא אפרע לך לזמן פלוני", והגיע הזמן ולא פרעו - מותר, אפילו לא הגיע הזמן שקבע עד אחר הפסח, דמשהגיע הזמן ולא פרעו נקנה לו למפרע, והוי ליה חמצו של נוכרי.

סעיף בעריכה

ישראל שהלוה לנכרי על חמצו, אם משכנו בידו ואמר ליה "מעכשיו" והגיע הזמן, אפילו אחר הפסח ולא פרעו, אפילו אין אחריותו עליו - אסור, משום דקני ליה למפרע.

אבל אם לא אמר ליה "מעכשיו" ואין אחריותו עליו - מותר.