פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

קרא וטעה אפילו בדקדוק אות אחת מחזירין אותו.

הגה: וכן דין החזן הקורא ודוקא בשינוי שמשתנה על ידי זה הענין אבל אם טעה בנגינת הטעם או בניקוד אין מחזירין אותו אבל גוערין בו (בית יוסף ופסקי מהרא"י סימן קפ"א)

סעיף בעריכה

וישוב שיש שם מנין ואין מי שיודע לקרות בתורה כהלכתה בדקדוק ובטעמים אפילו הכי יקראו בתורה בברכה כהלכתה.

(ומפטירין בנביא ועיין בסמוך ריש סימן קמ"ג)