פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

בשבת ויו"ט אין אומרים ברכו אחר קדיש בתרא.

הגה: אפי' במקום שנהגו לאמרו בימות החול שמא לא היו יחידים בבהכ"נ כשאמרו ברכו מכל מקום בשבת ויו"ט אין לאמרו דהכל באין לבהכ"נ קודם ברכו (ב"י בשם ריב"ש):