מגן אברהם על אורח חיים פד

סעיף אעריכה


(א) ובישן:    אף על פי שעכשיו אין שם אדם (גמ' וב"י):


(ב) שאלת שלום אסור:    דשלום שמו של הקדוש ברוך הוא וה"ה במבואות המטונפות אסור בשאלת שלום ואדם ששמו שלום אסור לקרותו בשמו אבל בלשון לעז שרי לקרותו (ב"ח):
אם שאל לו אדם הלכה אסור לומר לו אין משיבין במרחץ ובבית האמצעי שרי לומר כך (גמרא ע"א):