שולחן ערוך אבן העזר קסט יא


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אין סומכין במנין השנים לא על פי קרובים ולא על פי נשים, אלא על פי עדים כשרים להעיד. ויש אומרים שאם החזק בעיני השכנים, שלא על פי האב, שבא לכלל שנים, או שיצא עליו קול שבא לכלל שנים, נאמנים להחזיקן בגדולים, אם בדקום ומצאו להם שתי שערות, אבל לא מהני שראו אותו שעלה לספר תורה או שהיה שליח צבור (מרדכי פרק מצות חליצה).

ואפלו בלא חזקת השכנים, אם יש להם רבוי שערות, או שהם ארכות כמו שרגילות לאיש גדול ולאשה גדולה, חזקה שבאו לכלל שנים, וחולצים. ועל זה סומכים שלא לבדק אם יש גמות בשערות, מאחר שיש רבוי שערות או שהם ארכות. ואם הם גדולים בקומה, יש לסמך שהם גדולים, אפלו לא הביאו כי אם שתי שערות. ואם יש ליבמה בנים, הרי הם כסימנים (הגהות מרדכי דיבמות):

מפרשים

בית שמואל

(ט) שאם הוחזק או שיצא קול וכו':    נאמנים להחזיקן כגדולים היינו אפי' על בדיקת נשים סמכינן בחזקה פשיטא סמכינן על בדיקת נשים מה לי חזקה הנ"ל או חזקה זו ויש לדחות דשם מיהו על שנים יש עדים וכן קול מהני כמו חזקה סמכינן עליהן:

(י) וע"ז סומכין שלא לבדוק וכו':    עיין סי' קנ"ה שכתב הטור בשם הבע"ת דאין אנו בקיאין לבדוק גומות א"כ לפ"ז לכאורה קשה כל בדיקות אחר השערות אפי' ע"י אנשים ל"מ דקי"ל שערות בלא גומא ל"מ ואין אנו בקיאין וכן הק' ב"ח וע"ש מ"ש ולדידי' לא נתיישב לפסק הלכה מנ"ל למיקל נגד דעת הבה"ת וכן הטור הביא דעתו בפשיטות בלי שום חולק אבל לכאורה נ"ל דלק"מ בודאי על בדיקות גומות כשאין שערות בכל הגוף אין אנו בקיאין מ"ה החמיר שם שלא תמאן אבל לבדוק אם יש גומא תחת השערות פשיטא בקיאין אנו בבדיקה זו וכן משמע מלשון המחבר שכתב ע"ז סומכין שלא לבדוק משמע דאנו יכולים לבדוק, שוב ראיתי גם בט"ז בסימן קנ"ה כתב כן:

(יא) ואם יש ליבמה בנים:    עיין סי' קנ"ה שם הבאתי סוגי' פ"ק דיבמות לרב ספרא בנים הם כסימנים אפי' אם הולידה בקטנותה הרי הם כסימנים אחר יב"ש כן ס"ל להג"מ זה ולא כתשובת מ"ב סימן ו' ע"ש והרמב"ם פוסק כר"ס לפ"ז שפיר פסק זה מיהו מהרי"ף והרא"ש משמע דס"ל כרב זביד דאין בנים בלא סימנים היינו דאין בנים מצוי' בלא סימנים לפ"ז לא מהני לענין חליצה ותימה על הרב רמ"א דפוסק בפשיטות כהג"מ וכבר כתבתי בסי' קנ"ה דדוקא אחר יב"ש מהני בנים לרמב"ם:

ט"ז

באר היטב

(יג) קרובים:    אין עד מפי עד כשר לעדות השנים. רשד"ם חא"ה סי' פ"ד מהרש"ך ח"א סי' צ"ג וצ"ד. עדות שבשטר לא מהני לעדות השנים מ"ץ ח"א סי' ס"ה. עדים שהעידו שמצאו כתוב בספר שלהם שנולד בת א' מהם באיזה זמן ובזמן זה נולדה זאת הנערה או הנער ולפי זה הוא גדול. אינו עדות מהריב"ל ח"ד סימן ט' ועד המעיד שאמר לו אבי הנערה כמדבר איש אל רעהו שבתו נולדה בשבת פלוני. הוי עדות ולא הוי עד מפי עד מהרש"ך ח"א סי' כ"ג וכ"ד. הרשד"ם חא"ה סי' ט' ס"ל דהוי עד מפי עד. עדים שהעידו שהיה נראה להם כשראה אותם שהיו מוטלים בעריסה שהיו כבן שנה וחצי לאו עדות גמור הוא ועבידי אינשי דטעו בחצי שנה. מהרש"ל ועיין כנה"ג.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש