הגהות רבי עקיבא איגר/אבן העזר/סימן קסט

סימן קסט עריכה

סי' קס"ט סי"ח הגה הרצועות. נ"ב. קצת כן הוא בפסקי מהרא"י:

ס' כ"ג ומהלכין אותה. נ"ב והריטב"א כתב דזהו לא מקרי עבידא להליכה אלא מיירי בסנדל בעלמא:

ס' כ"ה י"א שחולץ. נ"ב ומ"מ נחתך רגל ימין אין תקנה לחלוץ בשמאל לכ"ע תשובת הרמ"א סי' קנ"ב וע' בס' מעין החכמה לבעל עצי ארזים דף ל"ז ע"ב:

ב"ש אות כ"ד וב"ח כתב דהמנהג. נ"ב בתשו' כרם שלמה סי' נ"ו כתב דהמנהג בשלאנוקי שהיבם מחבר ב' רגליים יחד וידחקם בקרקע ואח"כ תגביה בידה שמאלית ב' רגליו בב"א ואח"כ תאחז בידה הימנית ב' עקבי המנעלים ביחד ותעשה בענין שחלוץ ב' המנעלים יחד ואם עי"ז א"א לו ליבם לעמוד מתירים לו לישב וע' תשו' שני המאורות הגדולים סי' י"ד:

ס' מ"א אינו כלום. נ"ב עיין תשובת רשב"ץ ח"ב סי' נ':

ס' מ"ג אבל אלם. נ"ב ע' חי' ריטב"א יבמות דף ק"ד ע"ב דה"נ מדבר ואינו שומע א"י לחלוץ דלאו בני קריאה נינהו דלא מהני הקריאה כיון דאין שומעים זה לזה:

ב"ש אות מ"ה ע' בהרא"ש שם. נ"ב ע' תשובת מהריט"ץ סי' ל"א ותשו' לחם רב סימן ל"א ותשו' מהר"ם אלשי"ך סימן צ"ד וע' תשובת גלאנטי סי' פ' ותשו' רש"ל סי' כ"ב ותשו' מוה' בצלאל סי' כ"ח:

ס' מ"ח הסומא. נ"ב וכ"כ ההגה לקמן סס"י קע"ב וע' תשובת מוצל מאש סי' ס"ב ובתשובת פרח שושן חאה"ע כלל ב' סי' א' ב' ג':

סעיף ג' הגה אינה יכולה לחזור. נ"ב ומשכון הוי כהקדים לו שכרו רמ"א בתשו' סי' פ"ו:

סעיף נ"א וכופים. נ"ב עמ"ש בגליון לעיל סס"י קנ"ד:

ב"ש אות נ"ג אין מוציאים. נ"ב ע' ש"ע חוה"מ סס"י קכ"ט בהגה ובמקור הדין שם בתשובות מבואר דס"ל דקנין מהני:

סעיף נג ע"י עכו"ם. נ"ב ע' תשב"ץ ח"ב סי' ג':