באר היטב על אבן העזר קנט

סעיף אעריכה


(א) גט:    ולרוב פוסקים מותרת למקדש עיין ב"ש שהעלה אם היה ע"פ ע"א מותרת למקדש.


(ב) הזר:    וה"ה אם עדיין לא גירשה ונשאה אחר שחלץ היבם ג"כ אין מוציאין ממנו. ב"ש.


(ג) ונשא:    האחרונים חלקו ע"ז עב"ש.


(ד) מן המקדש:    ב"ח חולק וס"ל דהוי שוגגת ע"ש. וט"ז פסק לחומרא. ב"ש.

סעיף בעריכה


(ה) לזר:    אפי' לא בא עליה ב"י וד"מ. ודוקא בידוע שיש לה יבם אבל מחמת קול שיש לה יבם לא תצא. ועיין ב"ש.

סעיף געריכה


(ו) קנסא:    אע"ג דהיא מותרת ליבם מ"מ לבועל אסורה. ממילא נשמע המאנס אשת ישראל אסורה לו ב"ש וע"ל סי' (י"ח) [י"א]. ובש"ג פרק האשה כתב דאף ליבם אסורה.