באר היטב על אבן העזר קל

סעיף אעריכה

(א) פסול:    גט שהיה בו ספק אם היה עידיו מרוחקים שני שיטין בשעת הדחק הכשירו הר"ם מטאלון ורשד"ם חא"ה סי' ס"ט.

(ב) ונתרחק:    עיין כנה"ג דף קנ"ה ע"ב.

סעיף בעריכה

(ג) שיטה:    גט שהניחו העדים חלק לצד ימין והיה מקום לכתוב פלו' חייב לפלו' בשעת הדחק הכשירוהו מהר"ם ורשד"ם שם כנה"ג דף קנ"ה ע"ב.

סעיף דעריכה

(ד) פסול:    היינו הגט מסיים בדף זה והעדים חתומים מאחוריו דאם קצת מגט מאחוריו והעדים חתומים שם היינו הדין מ"ש בסעיף ז' עיין ב"ש.

סעיף ועריכה

(ה) כשר:    משום דנראה דאין כאן ע"ח ע"כ צריך להביא ע"מ ודומה לכתב ע"ג דבר שיוכל להזדייף.

סעיף זעריכה

(ו) כשר:    ב"ח כתב כיון דיש עדים דלא נעשה זיוף א"צ לידע דמסר לה בעדים. אבל אחרונים כתבו כיון דנראה כמזויף בעינן לידע דנמסר לה בעדים עיין ב"ש.

(ז) עורות:    ה"ה אם תפר ד"מ. יפסול זה אפילו אם יש ע"מ דלאו משני גיטין הוא מ"מ פסול משום ספר אחד ולא שני ספרים כ"כ הלבוש ועיין ב"ש שהניח דבר זה בצ"ע.

סעיף יאעריכה

(ח) עד:    הטעם דצריך לחתום בגט עד ולא בשאר שטרות משום דהגט הכל לשון הבעל מש"ה חותם עד כלומר שהוא מעיד דהבעל אומר כל זאת לפניו לבוש ב"ש.

(ט) שינה:    אע"ג דהטעות מפסיק בין שמו לבין תיבת עד מ"מ מוכח דקאי על עד וכשר. וה"ה אם טעה בשמו ולא בשם אביו ג"כ כשר ב"ש. אבל בתשובת רש"ך ח"א סי' קמ"ב כתב דוקא כשטעה בשם אביו אבל בשמו אין להקל עב"ש ובכל אלו דאין טעות פוסל ה"ה חק תוכות אין פוסל בו וכשר במקום דחק ועיגון. ואם אירע טעות או חק תוכות במילת עד כשר בלא דחק ועיגון כיון דנגמר החתימה תו אין פסול במלת עד ב"ש.

סעיף יבעריכה

(י) פסול:    משום די"ל דלא חתם א"ע לשם עדות אבל אם חותם שמו ושם אביו כשר אז אמרינן דחתם לשם עדות כיון דפירש שמו ושם אביו.

סעיף יגעריכה

(יא) זה:    היינו במעמד זה אפי' לא ראו זה את זה כשחתמו מהר"י טראני וכנה"ג דקנ"ו ע"א.

סעיף טזעריכה

(יב) וחותמים:    דוקא שנים קוראים בפניהם אבל אם א' קורא בפניהם אין רשאין לחתום עב"ש.

(יג) הגט:    ובדיעבד מהני אפילו לא ידעו לשון הגט אם קוראים בפניהם ומתרגם להם עב"ש.

סעיף יחעריכה

(יד) לעד:    עיין ב"ש וכנה"ג קנ"א ע"א. והסופר יוכל להיות אז מעידי מסירה פרישה ב"ש.

סעיף כאעריכה

(טו) הגרושה:    מה"ט יש מהדרין אחר עדים שאינם כהנים כי כהן בלא"ה אסור בגרושה ד"מ.