שולחן ערוך אבן העזר סג ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

ויש אומרים שאחר שמצא בתולים מברך: "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם, אשר צג אגוז בגן עדן" וכו'.

ויש אומרים דאין מברכין אותה בלא כוס (תא"ו נתיב כ"ב ח"ג בשם רבנו נסים):

מפרשים

חלקת מחוקק

(ז) שאחר שמצא בתולים מברך:    ולא שייך כאן עובר לעשייתו דמנא ידע דשמר' חוק בטהר' ומהרש"ל כתב דלא נהיגי לברך ברכה זו אפשר שטעמו דלא הוזכר' ברכה זו בתלמוד וגם הרי"ף והרמב"ם לא הזכירו ברכה זו ש"מ דלא ס"ל כה"ג לברך ברכה זו:

(ח) דאין מברכין אות' בלא כוס:    פסק זה תמוה דלמה תהיה ברכ' בתולים עדיפא מברכת אירוסין דא"צ כוס וכבר כתבתי בתחל' סי' ס"ח דלדברי הרמב"ם אין כוס מעכב אף בברכת נשואין וכ"ש בברכת בתולים וראיתי מי שכתב דהרב רבינו ירוחם שממנו הוציא הרב הגה זו טעה בהבנת דברי הרא"ש שהביא דברי הר"ן אחר שכ' דין ברכת בתולים והוא סבר מ"ש הרא"ש בשם הר"ן קאי אשלפניו ובאמת לא קאי רק אשלפני פניו הוא ברכת חתנים וכן הוא ברמזים ובטור סי' ס"ד:

בית שמואל

(ד) וי"א אחר שמצא בתולים מברך:    עיין בדריש' וב"ח בק"א מה שהקשו ע"ז מדברי הרא"ש ריש קידושין שכתב שם דאין מברכים שום ברכ' מה שלא מצינו בש"ס ומהרש"ל כ' דאין מברכים ברכ' זו וב"ח כתב דיש לברך בלא שם ומלכות:

(ה) וי"א דאין מברכין בלא כוס:    כ"כ רי"ו וכבר האריכו בזה בדריש' וב"ח והשיגו על רי"ו וע"ש:

ט"ז

באר היטב

(ג) אגוז:    מהרש"ל כתב דאין מברכים ברכה זו הואיל ולא הוזכרה ברכה זו בש"ס. וב"ש כתב דיש לברך בלא שם ומלכות.

(ד) בלא כוס:    מ"מ ודרישה וב"ש השיגו ע"ז ע"ש. סעודה שעושין לאחר שבעל בעילת מצוה נוהגין לאכול דגים באותו סעודה רוקח סי' שנ"ד.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש