ט"ז על אבן העזר סג

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

עד יום ה' עיין מה שכתבתי בי"ד סי' קנ"ג וקצ"ו מה שיש שינוי בכלה משאר נשים:

סעיף בעריכה

שאחר שמצא בתולים בדרישה האריך לתת טעם לה לא יברך לפני זה דהוה עובר לעשייתה ול"נ הטעם דשמא לא יוכל לבעול וכן מצינו בסוכה שאין מברכין על השינה דשמא לא יוכל לישן כמ"ש הרא"ש בסוכ' ומה שקשה על ברכ' זו הלא אינה מוזכר' בתלמוד כבר הרגשתי בזה וכתבתי בא"ח סי' מ"ו דבר נכון בזה ליישב הקושיא שכתבתי שיש לחלק בזה בין אם נהגו כבר לברכה או לא כתב רש"ל כאן וז"ל ואני כתבתי בספרי דלא נוהגין לברך ברכה זו כל עיקר עכ"ל ונ"ל שאין לברך אותה על כוס כי"א שמביא רמ"א וכבר האריך וסתר הג"ה זו:

מברך ברוך כו' כ' מו"ח ז"ל שמברך בלא שם ומלכו' ובלא כוס: