רש"ש על המשנה/כלאים/ח

רש"ש על המשנה מסכת כלאים פרק ח

משנה תוספתא ירושלמי

<< · רש"ש על המשנה · מסכת כלאים · >>

פירושים רבי עובדיה מברטנוראפירוש תוספות יום טובפירוש יכין ובועז (תפארת ישראל)פירוש מלאכת שלמהעיקר תוספות יום טובפירוש המשניות לרמב"םמפרשי המשנה

אעריכה

ברע"ב ד"ה כלאי בהמה כו' ובירושלמי רצו להוכיח שאסור לרכוב ע"ג פרדה מק"ו כו' [כ"ה בר"ש]. וע' ברא"ש הן לשיטת הרמב"ם דטמאה בטמאה אינו אסור אלא מדרבנן ולפי מאי דקי"ל כר"א בנדה (ז' ב') דרבנן מדאורייתא ל"ע ק"ו וכן דרבנן מדרבנן בפ"ג דידים מ"ב אין כאן ק"ו. וגם נ"פ דהק"ו אינו רק אליבא למ"ד חוששין לזרע האב:


ועריכה

בתוי"ט ד"ה כלב. כתב הר"ב נ"מ שכותב כל חיה כו'. בתוספתא פ' בתרא והביאה הר"ש כו' ולמאי דמתניתין שנאה לעיל ואדני השדה חיה ה"ל לפרש לעיל כו'. ול"ד במחכ"ת דשם פשוט דאתי לאפוקי מדר"י שאחריו דאמר דמטמאות באהל כאדם: