רש"ש על המשנה/דמאי/ג

רש"ש על המשנה מסכת דמאי פרק ג

משנה תוספתא ירושלמי

<< · רש"ש על המשנה · מסכת דמאי · >>

פירושים רבי עובדיה מברטנוראפירוש תוספות יום טובפירוש יכין ובועז (תפארת ישראל)פירוש מלאכת שלמהעיקר תוספות יום טובפירוש המשניות לרמב"םמפרשי המשנה

בעריכה

וראה טוען אחר יפה ממנו כו'. נראה דאשמעינן רבותא דאע"ג דלא נמלך לגמרי שלא לקנות ואילולי שראה טוען יפה ממנו היה קונה את הראשון אפ"ה כיון שלא זכה בו עדיין מותר להחזיר. ורישא רבותא קמ"ל דאע"פ דנמלך לגמרי שלא לקנות והוה כמו מקח טעות אפ"ה אסור להחזיר עד שיעשר: [בתוי"ט בד"ה שאינו מחוסר. כי העי"ן והחי"ת ממוצא הגרון כו' נ"ב ועי' ביצה ל"ב א'. מאי חרניות אר"י ערניות. - מהגרמ"ש]:


ועריכה

בתוי"ט ד"ה אר"י כו' וכוותייהו סתם לנו התנא בספ"ד דבכורות. ובתור"ע כ"ע שאינו מובן. ובעיני פשוט דר"ל דלא מחלק שם בין מעשר לשביעית. ודלא כר"י דס"ל שם וכאן דשביעית חמורה ממעשר: