רש"י על תהלים קמה כא

רש"י על תהלים • פרק קמה
ד • ו • ז • טז • כא • 


"תהלת ה' ידבר פי" - וגם כל בשר יברך את שם קדשו לעולם ועד