רש"י על תהלים קמה


פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דור לדור ישבח מעשיך" - וגם אני הדר כבוד הודך אשיחה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועזוז נוראותיך יאמרו" - וגם אני גדולתך אספרנה

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זכר רב טובך יביעו" - דור לדור גבורתך ידברו זה לזה לאמר טוב לנו להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו של הקב"ה (מצאתי) נו"ן חסרה מאלפ"א בית"א לפי שראה דוד בה מפלה קשה נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל (עמוס ו') וחזר וסמכה ברוח הקודש סומך ה' לכל הנופלים

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומשביע לכל חי רצון" - כדי פרנסתו הוא משביע את טובו ואת רצונו ואת ברכתו

"רצון" - אפיימנ"ט בלע"ז

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תהלת ה' ידבר פי" - וגם כל בשר יברך את שם קדשו לעולם ועד