רש"י על תהלים קמה טז

רש"י על תהלים • פרק קמה
ד • ו • ז • טז • כא • 


"ומשביע לכל חי רצון" - כדי פרנסתו הוא משביע את טובו ואת רצונו ואת ברכתו

"רצון" - אפיימנ"ט בלע"ז