רש"י על תהלים קיט


פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אף לא פעלו עולה" - אשריהם אם כל זה בהם

"בדרכיו הלכו" - אע"פ שלא פעלו עולה אין שכרם שלם אא"כ בדרכיו הלכו וכן הוא אומר (לעיל לה) סור מרע ועשה טוב אע"פ שאתה סר מרע אין הכל שלם אלא אם כן תעשה טוב (מדרש אגדה)

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אחלי יכונו דרכי" - אל"ף יסוד בתיבה הנופל ממנו לפרקים כמו אל"ף שבאחותי באזניכם (איוב יג) ואל"ף של אסוך שמן (מלכים ב ד) אחלי תפלותי אלו הן שיכונו דרכי וכן (שם ה') אחלי אדני לפני הנביא אשר בשמרון וגו' צורכי אדוני להתפלל שילך לפני הנביא אשר בשומרון ולשון אחליות שוהיי"ט בלע"ז כאדם האומר הלואי והייתי נביא וחכם

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בלבי צפנתי" - לא נתתיה להשתכח ממני

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשתעשע" - אתעסק כמו ישעה האדם על עושהו (ישעיהו י"ז) ואל ישעו בדברי שקר (שמות ה')

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גמול על עבדך" - דבר שאחיה בו בגמול חסדך

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נפלאות מתורתך" - דברים המכוסים בה שאינם מפורשים בה

"מתורתך" - נפלאים מפירושי תורתך שאינם מפורשים בה (מצאתי)

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גר אנכי בארץ" - ימים מועטים

"אל תסתר ממני" - מצותך הנעלמות שאוכל לקיימם שאם לא עכשיו אימתי

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גרסה" - משתברת נפשי מחמת תאוה כמו (ויקרא ב) גרש כרמל ומנחם חבר לתאבה עם מתאב אנכי את גאון יעקב (עמוס ו) ושניהם לשון שבר

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גל מעלי" - לשון גלגול כמו ויגל את האבן (בראשית כט)

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בי נדברו" - אע"פ שמלכי אומות העולם מתלוצצים עלי שאני עוסק בתורה

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שעשועי" - עסקי

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חיני כדברך" - כמו שהבטחתני על ידי נתן הנביא טובה

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ספרתי" - לך את צרכי ואת חטאתי ואתה עניתני

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דלפה נפשי" - נטפה כלומר נחסרת והולכת

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משפטיך שויתי" - שמתי עצמי למשפטיך ודבקתי בעדותיך לבחור בדרך אמונה לך אני שואל דרך שקר הסר ממני

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואצרנה עקב" - אשמרנה בכל מעגלותיה ועקבי נתיבותיה ל' עקבי טראצ"ש בלע"ז

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הקם לעבדך אמרתך" - אשר הבטחתני

"אשר ליראתך" - שאהיה אני וזרעי יראי שמך שעל מנת כן הבטחתני אם ישמרו בניך את דרכם וגו' (מלכים א ב')

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"העבר חרפתי" - מחול לי על אותו עון ושוב לא יוכלו אויבי לחרפני בו

"כי משפטיך טובים" - וכבר אני מקבל עלי לשלם הכבשה ארבעתים

פסוק מא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויבואני" - תשועתך תבא אלי כאמרתך שהבטחתני

פסוק מג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואל תצל מפי דבר אמת" - ואל תבדל מפי דבר אמת כמו ויצל אלהים את מקנה אביכן (בראשית ל"א) (מצאתי)

"דבר אמת עד מאד" - בכל הוראותי ובכל דיני שלא אכשל בהם

"יחלתי" - קויתי

פסוק מה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואתהלכה ברחבה" - בהלכה מרווחת ופושטת בישראל

"דרשתי" - בקשתי

פסוק מט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זכר דבר" - אשר יחלתני ע"י נתן הנביא לעבדך

פסוק נב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משפטיך מעולם" - שאתה מביא יסורין וחוזר מחמתך וסולח ועל כן אתנחם

פסוק נה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זכרתי בלילה" - בעת צרה ואפילה

פסוק נו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זאת היתה לי" - עטרת ההולמת אותי לי לעדות ולזרעי הראוי למלוך בשכר שפקודיך נצרתי כך דרשוהו חכמי ישראל (מצאתי)

פסוק נז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לשמר דבריך" - קיים דבריך שיחלתני בכך אתה חלקי

פסוק נח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חליתי פניך" - בלשון חלקי ה' אמרה נפשי על כן אוחיל לו (איכה ג')

פסוק נט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חשבתי דרכי" - הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה לפיכך ואשיבה רגלי אל עדותיך כי ראיתי שהיא הטובה שבכולן

פסוק סא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חבלי רשעים עודוני" - סיעות של רשעים שללוני כמו (בראשית מט) יאכל עד כך חברו מנחם ויש לפותרו לשון עוד כלומר נוספו ורבו עלי

פסוק סז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"טרם אענה" - אותך במצותיך טרם הגיתי בהם בבתי מדרשות אני שוגג בהם וחוטא ועתה משנעניתי בהם תורתך שמרתי שהמדרש מלמדני לסור מן העבירה לכן אני מבקש ממך טוב טעם ודעת למדני

"אענה" - לשון שונה והוגה בבית המדרש הוא כמו תען לשוני אמרתך וכן (מלאכי ב') יכרת ה' לאיש אשר יעשנה ער ועונה מאהלי יעקב ער בחכמים ועונה בתלמידים

פסוק סט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"טפלו עלי שקר" - חברו עלי שקר וכן ותטפל על עוני (איוב יד)

פסוק עא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"טוב לי כי עניתי" - שנתיסרתי ועוניתי למען אשוב מדרך רעה ואשמור חקיך בפירושים אחרים מצאתי כן טוב לי כי עניתי וגו' טוב היה בעיני כשהייתי סובל יסורים כדי ללמוד תורה בצער

פסוק עד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יראיך יראוני" - בטובה וישמחו כי כגמולי גמולם שהרי מיראיך אני ולדברך יחלתי

פסוק עה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואמונה עניתני" - בדין עניתני

פסוק עח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי שקר עותוני" - כי על חנם הרשיעוני (מצאתי) אומר אני על לבון פנים שאומר לו הבא על אשת איש מיתתו במה והוא לא חטא

פסוק עט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ישובו לי יראיך" - שפירשו הימנו סנהדרין כשנצטרע מאותו עון אף אם גרושה היא נתן עיניו בה כל הנוגע לא ינקה

פסוק פא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כלתה וגו' נפשי" - אותה

פסוק פב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כלו עיני" - צופים תמיד עד כי כלו

פסוק פג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כנאד בקיטור" - כנאד של עור המתייבש בעשן

פסוק פד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מתי תעשה" - שאראה בימי

פסוק פה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כרו לי שיחות" - לא כתורה הבאים לפסלני

פסוק פו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שקר רדפוני" - לשוא רדפוני אויבי

"כל מצותיך אמונה" - מואבי ולא מואבית והם על שקר רדפו לאסרני

פסוק פז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כמעט כלוני" - כלא הייתי אהיה בארץ ואני עמדתי על בוריי וכן לי קוו רשעים לאבדני מבא בקהל