רש"י על תהלים קיט


פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אף לא פעלו עולה" - אשריהם אם כל זה בהם "בדרכיו הלכו" - אע"פ שלא פעלו עולה אין שכרם שלם אא"כ בדרכיו הלכו וכן הוא אומר (לעיל לה) סור מרע ועשה טוב אע"פ שאתה סר מרע אין הכל שלם אלא אם כן תעשה טוב (מדרש אגדה)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אחלי יכונו דרכי" - אל"ף יסוד בתיבה הנופל ממנו לפרקים כמו אל"ף שבאחותי באזניכם (איוב יג) ואל"ף של אסוך שמן (מלכים ב ד) אחלי תפלותי אלו הן שיכונו דרכי וכן (שם ה') אחלי אדני לפני הנביא אשר בשמרון וגו' צורכי אדוני להתפלל שילך לפני הנביא אשר בשומרון ולשון אחליות שוהיי"ט בלע"ז כאדם האומר הלואי והייתי נביא וחכם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בלבי צפנתי" - לא נתתיה להשתכח ממני

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשתעשע" - אתעסק כמו ישעה האדם על עושהו (ישעיהו י"ז) ואל ישעו בדברי שקר (שמות ה')

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גמול על עבדך" - דבר שאחיה בו בגמול חסדך

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נפלאות מתורתך" - דברים המכוסים בה שאינם מפורשים בה "מתורתך" - נפלאים מפירושי תורתך שאינם מפורשים בה (מצאתי)

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גר אנכי בארץ" - ימים מועטים "אל תסתר ממני" - מצותך הנעלמות שאוכל לקיימם שאם לא עכשיו אימתי

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גרסה" - משתברת נפשי מחמת תאוה כמו (ויקרא ב) גרש כרמל ומנחם חבר לתאבה עם מתאב אנכי את גאון יעקב (עמוס ו) ושניהם לשון שבר

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גל מעלי" - לשון גלגול כמו ויגל את האבן (בראשית כט)

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בי נדברו" - אע"פ שמלכי אומות העולם מתלוצצים עלי שאני עוסק בתורה

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שעשועי" - עסקי

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חיני כדברך" - כמו שהבטחתני על ידי נתן הנביא טובה

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ספרתי" - לך את צרכי ואת חטאתי ואתה עניתני

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דלפה נפשי" - נטפה כלומר נחסרת והולכת

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משפטיך שויתי" - שמתי עצמי למשפטיך ודבקתי בעדותיך לבחור בדרך אמונה לך אני שואל דרך שקר הסר ממני

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואצרנה עקב" - אשמרנה בכל מעגלותיה ועקבי נתיבותיה ל' עקבי טראצ"ש בלע"ז

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הקם לעבדך אמרתך" - אשר הבטחתני "אשר ליראתך" - שאהיה אני וזרעי יראי שמך שעל מנת כן הבטחתני אם ישמרו בניך את דרכם וגו' (מלכים א ב')

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"העבר חרפתי" - מחול לי על אותו עון ושוב לא יוכלו אויבי לחרפני בו "כי משפטיך טובים" - וכבר אני מקבל עלי לשלם הכבשה ארבעתים

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויבואני" - תשועתך תבא אלי כאמרתך שהבטחתני

פסוק מג

לפירוש "פסוק מג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואל תצל מפי דבר אמת" - ואל תבדל מפי דבר אמת כמו ויצל אלהים את מקנה אביכן (בראשית ל"א) (מצאתי)

"דבר אמת עד מאד" - בכל הוראותי ובכל דיני שלא אכשל בהם

"יחלתי" - קויתי

פסוק מה

לפירוש "פסוק מה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתהלכה ברחבה" - בהלכה מרווחת ופושטת בישראל "דרשתי" - בקשתי

פסוק מט

לפירוש "פסוק מט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זכר דבר" - אשר יחלתני ע"י נתן הנביא לעבדך

פסוק נב

לפירוש "פסוק נב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משפטיך מעולם" - שאתה מביא יסורין וחוזר מחמתך וסולח ועל כן אתנחם

פסוק נה

לפירוש "פסוק נה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זכרתי בלילה" - בעת צרה ואפילה

פסוק נו

לפירוש "פסוק נו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זאת היתה לי" - עטרת ההולמת אותי לי לעדות ולזרעי הראוי למלוך בשכר שפקודיך נצרתי כך דרשוהו חכמי ישראל (מצאתי)

פסוק נז

לפירוש "פסוק נז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לשמר דבריך" - קיים דבריך שיחלתני בכך אתה חלקי

פסוק נח

לפירוש "פסוק נח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חליתי פניך" - בלשון חלקי ה' אמרה נפשי על כן אוחיל לו (איכה ג')

פסוק נט

לפירוש "פסוק נט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חשבתי דרכי" - הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה לפיכך ואשיבה רגלי אל עדותיך כי ראיתי שהיא הטובה שבכולן

פסוק סא

לפירוש "פסוק סא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חבלי רשעים עודוני" - סיעות של רשעים שללוני כמו (בראשית מט) יאכל עד כך חברו מנחם ויש לפותרו לשון עוד כלומר נוספו ורבו עלי

פסוק סז

לפירוש "פסוק סז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טרם אענה" - אותך במצותיך טרם הגיתי בהם בבתי מדרשות אני שוגג בהם וחוטא ועתה משנעניתי בהם תורתך שמרתי שהמדרש מלמדני לסור מן העבירה לכן אני מבקש ממך טוב טעם ודעת למדני "אענה" - לשון שונה והוגה בבית המדרש הוא כמו תען לשוני אמרתך וכן (מלאכי ב') יכרת ה' לאיש אשר יעשנה ער ועונה מאהלי יעקב ער בחכמים ועונה בתלמידים

פסוק סט

לפירוש "פסוק סט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טפלו עלי שקר" - חברו עלי שקר וכן ותטפל על עוני (איוב יד)

פסוק עא

לפירוש "פסוק עא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טוב לי כי עניתי" - שנתיסרתי ועוניתי למען אשוב מדרך רעה ואשמור חקיך בפירושים אחרים מצאתי כן טוב לי כי עניתי וגו' טוב היה בעיני כשהייתי סובל יסורים כדי ללמוד תורה בצער

פסוק עד

לפירוש "פסוק עד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יראיך יראוני" - בטובה וישמחו כי כגמולי גמולם שהרי מיראיך אני ולדברך יחלתי

פסוק עה

לפירוש "פסוק עה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואמונה עניתני" - בדין עניתני

פסוק עח

לפירוש "פסוק עח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי שקר עותוני" - כי על חנם הרשיעוני (מצאתי) אומר אני על לבון פנים שאומר לו הבא על אשת איש מיתתו במה והוא לא חטא

פסוק עט

לפירוש "פסוק עט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ישובו לי יראיך" - שפירשו הימנו סנהדרין כשנצטרע מאותו עון אף אם גרושה היא נתן עיניו בה כל הנוגע לא ינקה

פסוק פא

לפירוש "פסוק פא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כלתה וגו' נפשי" - אותה

פסוק פב

לפירוש "פסוק פב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כלו עיני" - צופים תמיד עד כי כלו

פסוק פג

לפירוש "פסוק פג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כנאד בקיטור" - כנאד של עור המתייבש בעשן

פסוק פד

לפירוש "פסוק פד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מתי תעשה" - שאראה בימי

פסוק פה

לפירוש "פסוק פה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כרו לי שיחות" - לא כתורה הבאים לפסלני

פסוק פו

לפירוש "פסוק פו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שקר רדפוני" - לשוא רדפוני אויבי "כל מצותיך אמונה" - מואבי ולא מואבית והם על שקר רדפו לאסרני

פסוק פז

לפירוש "פסוק פז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כמעט כלוני" - כלא הייתי אהיה בארץ ואני עמדתי על בוריי וכן לי קוו רשעים לאבדני מבא בקהל