רש"י על תהלים קיח


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יאמר נא ישראל" - לפי שלעולם חסדו

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יראי ה'" - אלו בני לוי שכתוב בהם מי לה' אלי ויאספו אליו כל בני לוי (שמות ל"ב) במעשה העגל ונלחמו עם ישראל כשאמרו נתנה ראש ונשובה מצרימה (במדבר יד)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טוב לחסות בה' וגו'" - חסיון זה אינו אלא לשון חסיון צל ודבר מועט הוא "מבטח" - דבר בריא וסמך חזק ואעפ"כ לחסות בה' טוב מהבטחת בני אדם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל גוים סבבוני" - מדבר במלחמות גוג ומגוג שכל הגוים יהיו שם כמו שנאמ' ואספתי את כל הגוים אל ירושלים למלחמה (זכריה י"ד) "אמילם" - אכריתה לשון ימולל ויבש (לעיל ב')

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דעכו כאש קוצים" - כל לשון דעיכה נופל על לשון קפיצה ונתור ממהר להיות נתר ונתק ממקומו על כן הוא נופל על לשון אש ועל לשון מים כמו נדעכו ממקומם (איוב ו') וכן ימי נדעכו (שם יז) וכן נרו עליו ידעך (שם יח) כדרך שלהבת הנתקת מן הפתילה ועולה למעלה כשהיא כבה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דחה דחיתני לנפול" - אתה אויבי

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קול רנה וישועה" - תהיה לעתיד באהלי צדיקים ומהו קול הרנה ימין ה' עשה חיל ימין ה' רוממה וגו'

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ימין ה' רוממה" - מדרש אגדה עליונים ברא הקב"ה בימין לפיכך לא שלטה בהם מיתה שנאמר אף ידי יסדה ארץ (ישעיהו מה) זה שמאל וימיני טפחה שמים זה ימין וכן אמר המשורר ימין ה' רוממה שבראת אותם שברומו של עולם היא ימין ה' שתעשה חיילות של צדיקים לעתיד לבא וגם בה יחיה אותם ויחיו לעולם ואז לא אמות כי אחיה לעולם

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא אמות" - אני כנסת ישראל כע"א מיתת עולם כי אחיה וגו'

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יסור יסרני יה" - בגלות ושם נתכפרו כל עונותי ולמות לא נתנני

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פתחו לי שערי צדק" - ואלו הן שערי צדק

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זה השער" - של בית המקדש שהוא לה' והצדיקים יבואו בו ושם אודך כי עניתני מן הגלות

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אבן מאסו הבונים" - עם שהיו שפל בין האומות

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מאת ה' היתה זאת" - כך יאמרו הכל

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ברוך הבא בשם ה'" - יאמרו למביאי הבכורים ולעולי הרגלים "ברכנוכם" - ברכנו אתכם

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אסרו חג בעבותים" - הזבחים והחגיגות שהיו נקיים ובדוקין ממום קושרין בכרעי מטותיהם עד שיביאום לעזרה בקרנות המזבח.


ויש לפתור כל סוף המזמור הזה מ"לא אמות כי אחיה" בדוד עצמו, "יסור יסרני יה" - על מעשה בת שבע ביסורין כגון תחת הכבשה ישלם ארבעתים (שמואל ב י"ב) ששה חדשים נצטרע דוד, "ולמות לא נתנני" - שנאמר גם ה' העביר חטאתך לא תמות (שם). "פתחו לי שערי צדק" - ואלו הן שערי צדק אותם השערים של בתי כנסיות ומדרשות אשר הם לה' והצדיקים באים בהם. "אודך כי עניתני" - מכאן ואילך אמר דוד ושמואל וישי ואחי דוד כמו שמפורש בערבי פסחים מי שאמר זה לא אמר זה.