רש"י על תהלים עד ב

"קנית קדם" - לפני בריית עולם שנאמר (לקמן צ') מעון אתה היית לנו בטרם הרים יולדו

"זה שכנת בו" - תקון לשון הוא כמו (ישעיהו מ"ב) זו חטאנו לו והוא כמו אשר שכנת בו