רש"י על תהלים סח ג

"כהנדוף" - כהתנדף כאשר יתנדף העשן כן תנדפם

"מפני אלהים" - מפני הארון בימי משה ובנוחה יאמר שובה ה' וגו' (במדבר י')