רש"י על תהלים לב ו

<< רש"י על תהלים • פרק לב >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • 


"לעת מצוא" - בהמצאך לקבל תפלתו ומה היא זאת רק לשטף מים רבים אשר לא יגיעו אליו שלא יפול ביד האומות שהם כמים שוטפים וכן מצינו שהתפלל דוד על זאת ואמר נפלה נא ביד ה' כי רבים רחמיו וביד אדם אל אפולה (שמואל ב כ"ד)