רש"י על שמואל א ח ג

"ויטו" - הם עצמם

"ויטו" - דבר אחר דהיינו המשפט ורבותינו אמרו (שבת נו א) לא חטאו בני שמואל אלא לא הלכו בדרכי אביהן שהיה מחזר בכל מקומות ישראל ושופטן בעריהן והם לא עשו כן כדי להרבות שכר לחזניהם ולסופריהם