רש"י על שמואל א ח


פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויטו" - הם עצמם

"ויטו" - דבר אחר דהיינו המשפט ורבותינו אמרו (שבת נו א) לא חטאו בני שמואל אלא לא הלכו בדרכי אביהן שהיה מחזר בכל מקומות ישראל ושופטן בעריהן והם לא עשו כן כדי להרבות שכר לחזניהם ולסופריהם

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וירע הדבר" - לפי שאמרו לשפטנו ככל הגוים

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"העד תעיד בהם" - התרה בהם שתהא אימת מלכם עליהם

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולעשות כלי מלחמתו" - לעשות אותם אומנים ונפחים ונגרים

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לרקחות" - מתקנות מרקחים ובשמים לתמרוקי נשיו