רש"י על שמואל א א יא

| רש"י על שמואל אפרק א' • פסוק י"א | >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ה' צבאות" - למה נתייחד שם זה כאן אמרה לפניו רבונו של עולם שני צבאות בראת בעולמך העליונים לא פרים ולא רבים ולא מתים והתחתונים פרים ורבים ומתים אם אני מן התחתונים אהיה פרה ורבה ומתה ואם אני מן העליונים לא אמות זו מצאתי באגדה של רבי יוסי הגלילי (פסיקתא רבתי) ורבותינו דרשו במסכת (ברכות לא ב) מה שדרשו עד הנה לא היה אדם שקראו להקב"ה צבאות אלא כך אמרה לפניו רבונו של עולם מכל צבאות שבראת בעולמך קשה בעיניך ליתן לי בן אחד

"אם ראה תראה" - רבותינו דרשו בו במסכת (ברכות שם) מה שדרשו

"אמתך" - האמור ג' פעמים במקרא כנגד שלשה דברים שהאשה מצווה עליהם

"זרע אנשים" - צדיקים כמה דאת אמר (מלכים א ב לב) בשני אנשים צדיקים

"אנשים" - חשובים כמה דאת אמר (דברים א יג) אנשים חכמים וידועים

"ונתתיו לה'" - שיהא ראוי לתתו לה'

"ומורה" - תרגם יונתן ומרות אנש לא תהא עלוהי