רש"י על שופטים כ מד

<< רש"י על שופטים • פרק כ >>
ב • ה • י • יא • יב • טז • יח • כא • לג • לו • לז • לח • לט • מב • מג • מד • מה • מח • 


"ויפלו מבנימן שמונה עשר אלף" - בשדה בתוך המלחמה