רש"י על שופטים כ


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פנות כל העם" - (תרגום) רישי כל עמא

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דמו להרוג" - כוונו להרוג אווישמינ"ט בלע"ז

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לעשות לבואם" - לביאתם זו לגבעת בנימין ככל הנבלה וגו'

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חברים" - שוים בעצה אחת

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בכל שבטי בנימן" - עשרה שבטים נחשבו עשרה משפחותיו שיהיו מרחל שנים עשר שבטים

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אטר יד ימינו" - גמודי יד ימינם לא היו שולטים בה כאילו היתה אטומה כמו (תהלים סט טז) אל תאטר עלי באר פיה

"כל זה" - שבע מאות איש הללו

"אל השערה" - לחוט השער

"ולא יחטיא" - לא ישגה

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יהודה בתחלה" - אבל לא בחנו לשאול אם לנצח אם לינצח ובאחרונה שבחנו אמר (פסוק כח) עלו כי מחר אתננו בידך השכימו והשלימו דבריהם

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישחיתו" - נענשו על שלא קנאו כמו כן במעשה דמות מיכה שהיה כבר

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בבעל תמר" - במישר יריחו

"מגיח" - נמשך כמו (איוב מ כג) יגיח ירדן אל פיהו (תהלים כב י) גחי מבטן

"ממערה גבע" - ממקום צר ערותה וגלויה של גבעת בנימין מקום תורפה שלה שהיא נוחה ליכבש משם כמו (בראשית מב ט) לראות את ערות הארץ באתם

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויתנו איש ישראל" - אשר בשדה מקום לבנימין לברוח אל הגבעה כי סמכו ישראל על האורב שיצאו לקראתם

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וימשוך האורב" - משך בשופר דבר אחר משך בשופר העם אשר אתו אל העיר

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והמועד היה" - מתחלה היה אות בין ישראל ובין האורב להיות האורב מרבה להעלות עשן העיר ויבינו ישראל אשר לכד האורב את הגבעה "משאת העשן" - גובה העשן

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויהפך איש ישראל" - עכשיו חוזר לתחלת הדברים ושונה ומפרש עשרים וחמשה אלף שכתבנו למעלה (פסוק לה) כיצד נפלו והיכן נפלו

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואשר מהערים" - האורב שנכנס בעיר משחיתים אותו בתוך השבט בתוך העיר

פסוק מג

לפירוש "פסוק מג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כתרו את בנימן" - הקיפו את בנימין ככתר המקיף את הראש וכן (תהלים כב ג) אבירי בשן כתרוני וכן (חבקוק א ד) כי רשע מכתיר את הצדיק וכן גם בלשון עטרה נקראת הקפה (שמואל א כג כו) ושאול ואנשיו עוטרים אל דוד ואל אנשיו לתפשם

"הרדיפוהו" - קוראים אחריו רדיפה צועקים זה לזה לרדוף

"מנוחה הדריכוהו" - אצל הערים שהם נוחים בהם שם הדביקוהו

"הדריכוהו" - השיגוהו ויש דוגמתו בלשון גמרא (כתובות ס ב) רהט בתריה פרסא בחלא ולא אדרכיה

"עד נוכח הגבעה" - ממזרחה של גבעה

פסוק מד

לפירוש "פסוק מד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויפלו מבנימן שמונה עשר אלף" - בשדה בתוך המלחמה

פסוק מה

לפירוש "פסוק מה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויעוללהו" - הריגה אחר הריגה כעוללות שאחר הבציר

"חמשת אלפים איש" - הרי עשרים ושלשה אלף

"עד גדעום" - שם מקום

"ויכו ממנו אלפים איש" - הרי עשרים וחמשה אלף האמור למעלה (פסוק לה) והמאה הכתובים למעלה (שם) לא פירש היכן נפלו

פסוק מח

לפירוש "פסוק מח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שבו אל בני בנימן" - בכל הערים

"מעיר מתם" - התמו כל יושבי הערים

"ועד בהמה" - ואנשים בכלל מתום היו שמתום לשון כליה הוא ויש לתמוה על אלף היכן הם שהרי עשרים וששה אלף התפקדו מן הערים ומן הגבעה שש מאות וכאן מנה בנופלים עשרים וחמשה אלף ומאה איש ושש מאות נמלטו אל סלע הרמון והאלף ברחו אל הערים ונפלו למחרת כששבו בני ישראל אל ערי בנימין להחרים הנשים והטף