רש"י על שופטים כ לז

<< רש"י על שופטים • פרק כ >>
ב • ה • י • יא • יב • טז • יח • כא • לג • לו • לז • לח • לט • מב • מג • מד • מה • מח • 


"וימשוך האורב" - משך בשופר דבר אחר משך בשופר העם אשר אתו אל העיר