רש"י על קהלת ז כט

"לבד ראה זה מצאתי" - שבאה לעולם תקלה על ידה

"אשר עשה" - הקב"ה את האדם הראשון ישר

"והמה" - משנזדווגה לו חוה אשתו ונעשו שנים ונקראו המה

"בקשו חשבונות רבים" - מזימות ומחשבות של חטא כך נדרש במדרש