רש"י על עמוס ט ט

<< רש"י על עמוס • פרק ט >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


"כי הנה אנכי מצוה" - להגלותם ולהניעם בכל הגוים הנעה רבה ויתירה כאשר ינוע מה שכוברין בכברה לאחר שנפלו ממנו סובין הדקין ונותרו הגסין שאין יכולין לצאת ואז המנענע מנענע בכל כחו

"ינוע" - על ידי אחר ולא יתכן לקרות ינוע שהוא דבר הנע מאליו