רש"י על מלכים ב טו ח

| רש"י על מלכים בפרק ט"ו • פסוק ח' |
א • ה • ח • י • יב • טז • כה • ל • לז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"בשנת שלשים ושמנה שנה לעזריהו מלך יהודה מלך זכריהו" - אף מכאן יש ללמוד שמלך עזריה משמת יואש מלך ישראל חמש עשרה שנה בחיי אמציה אביו שאם לא עמד עד שמת אביו נמצא שלא עמד עד בשנת חמש עשרה לירבעם בן יואש וירבעם מלך ארבעים ואחת נמצא שמת ירבעם בשנת עשרים ושבע לעוזיה והיאך הוא אומר בשנת שלשים ושמונה אלא על כרחך עוזיה וירבעם מלכו כאחת אלא שירבעם מלך בחיי אביו יהואש שלש שנים לכך הוא אומר וירבעם ישב על כסאו שישב כבר ועוזיה עמד משמת יואש ומלך ירבעם מלכות שלמה ובסדר עולם ראיתי שירבעם מלך בחיי אביו שנה ואיני יודע אם שבוש הסופרים הוא שאינו יכול ליישב בשנת שלשים ושמונה לעזריה מלך זכריה אלא בענין זה