רש"י על מלכים ב ב כג

רש"י על מלכים ב • פרק ב >>
א • ב • ח • י • יב • יד • טז • יז • יט • כא • כג • כד • 


"ונערים קטנים" - המנוערין מן המצות

"עלה קרח" - עלה מכאן שהקרחת עלינו את המקום שעד עכשיו היינו משתכרין להביא מים מתוקים מרחוק ומתפרנסין בכך ומשהמתיקו אבדו פרנסתן כך מפורש בסוטה (מו ב)