רש"י על מלכים ב ב ב

<< רש"י על מלכים ב • פרק ב
א • ב • ח • י • יב • יד • טז • יז • יט • כא • כג • כד • 


"שב נא פה" - חפץ היה לדחותו מחמת ענוה שלא יראה בהלקחו

"את אדוניך" - ולא אדונינו מלמד שהיו שקולים כאליהו (שם שם ה)