רש"י על מלכים ב ב ח

רש"י על מלכים ב • פרק ב
א • ב • ח • י • יב • יד • טז • יז • יט • כא • כג • כד • 


"ויגלום" - כרכה כדי שתהא נוחה להכות בה

"ויגלום" - ולא כריכה ממש אלא קולט ספרים אחרים לוקט שקורין פייגד"ו בלע"ז