רש"י על מלכים א יט


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כה יעשון אלהים" - כמו שעשית לנביאי הבעל

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רותם" - ייניבר"א בלע"ז "ויאמר רב" - (תרגום) סגי לי ארכא עד אימתי אנא מטריף כדין

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רצפים" - פחמים וכן (ישעיהו ו ו) ובידו רצפה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל המערה" - היא נקרת צור (שמות לג כב) שעמד בה משה (ראה מגילה יט ב)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את מזבחותיך הרסו" - במות יחיד הנעשות לשם שמים שהרי מזבח בית הבחירה בירושלים היה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ורוח גדולה" - (תרגום) משרית מלאכי רוחא "ברעש" - (תרגום) משרית מלאכי זיעא

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אש" - (תרגום) משרית מלאכי אשתא "קול דממה דקה" - (תרגום) קל דמשבחין בחשאי אבל בנביאי אומות העולם אומר (איוב ד טז) דממה וקול אשמע דממה היתה לשבח ואני שמעתי קול הבא מתוך הדממה דטינטישמנ"ט בלע"ז ואין שומעין הקול ממש

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וילט פניו" - (תרגום) וכריך אפוהי וכן הוא אומר (שמואל א כא י) לוטה בשמלה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תמשח לנביא תחתיך" - אי איפשי בנביאותך מאחר שאתה מלמד קטיגוריא על בני

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ימית אלישע" - לא מצינו שהמית אלא ארבעים ושנים ילדים על ידי הדובים ביריחו (מלכים ב ב כד)

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לך שוב" - מאחרי "כי מה עשיתי לך" - שתבא אחרי

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בשלם הבשר" - בשל להם את הבשר כך פירשו דונש ומנחם וכן תרגמו יונתן בשתי תיבות (בשיל להון) ואני אומר אין צריך לחלקו לשתי תיבות ומהו בשלם הבשר בשלם לשני השוורים את הבשר שלהם שהצמד אין פחות משנים

"ויתן לעם" - מרוב שמחה עשה משתה