רש"י על מלכים א יח


פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי בהכרית איזבל" - להגיד בא איך היה עובדיהו ירא את ה'

"חמשים איש במערה אחת" - וחמשים איש במערה אחרת

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולוא נכרית מהבהמה" - לא תכרת כל בהמתנו ממנו

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"להמיתני" - כמו שמפרש ואומר ורוח ה' ישאך על אשר לא אדע

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי לא ימצאכה" - שאין העם יכול למצוא אותך

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שתי הסעפים" - שתי המחשבות שאינכם מבינים להכריע מי האלהים

"ואם הבעל" - האלהים לכו אחריו

"ולא ענו העם אותו דבר" - שלא היו יודעין להבחין

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר נתן להם" - שהיה נשמט מהם שלא יקרב לעבודה זרה וברח לו תחת כנפיו של אליהו אמר לו לך בשניכם יתקדש המקום (במדבר רבה כג ט ילקוט שמעוני כאן רמז ריד)

"ויפסחו על המזבח אשר עשה" - תרגם יונתן ואשתטו היו מרקדין כמשפטן על מזבחותם

"ויפסחו" - כמו ויפסעו

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי אלהים הוא" - (תרגום) ארי אתון אמרין דחלא הוא

"כי שיח וכי שיג לו" - שמא יש לו דבר עם יועציו עכשיו או משיג ורודף הוא עכשיו במלחמה

"וכי דרך לו" - לבית הכסא

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויתגודדו" - לשון שריטה בכלי וכן היה נימוסיהן

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויתנבאו" - (תרגום) ואשתטיאו

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וירפא את מזבח ה' ההרוס" - בנה מזבח והזכיר לישראל להיות מזבח ה' עולה על לבם ושגור בפיהם שהיה הרוס ונפגר ובטל שמו והזכרתו מפי כל עשרת השבטים כך שמעתי פשוטו ומדרשו שמעתי ששאול בנה מזבח בהר הכרמל וזהו שאמר (שמואל א טו יב) בא שאול הכרמלה והנה מציב לו יד ולהלן (בראשית לג כ) הוא אומר ויצב שם מזבח ומלכי ישראל הרסו כל המזבחות והבמות שבארצם שנעשה לשם שמים ובנה אליהו מזבח זה של שאול שהיה הרוס

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשר היה דבר ה' אליו לאמר ישראל יהיה שמך" - למה נאמר כאן לפי שביום שנגלתה שכינה על יעקב בבית אל וקראו ישראל בו ביום אמר לו גוי וקהל גוים יהיה ממך עתידין בניך להקהל כשאר עמים ולבנות מזבח להקטיר עליו בשעת איסור הבמות ואני מתרצה בדבר בבראשית רבה (פב ה)

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תעלה" - פושאד"ו בלע"ז

"כבית סאתים" - רחבו בית סאתים מאה על חמשים כחצר המשכן

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כדים מים" - להגדיל את הנס

"ויצקו" - אלישע (יצק) על ידיו ונעשו אצבעותיו כמעיינות ונתמלאה התעלה הוא שנאמר (מלכים ב ג יא) פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו ונעשה נס במים על ידיו ראוי הוא שיעשה הנס במים על ידיו (אליהו רבה פרק יז)

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובדברך עשיתי" - שהקרבתי בבמה בשעת איסור הבמות

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ענני ה' ענני" - ענני באש (ובמים) ענני במטר כך תרגם יונתן ורבותינו אמרו (ברכות ט ב) ענני באש ענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם

"וידעו וגו' כי אתה ה'" - ואני עבדך וכשתשלחני לבשרם לעתיד לבא יאמינו בי אם היום תענני

"ואתה הסבות את לבם" - נתת להם מקום לסור מאחריך ובידך היה להכין לבבם אליך (שם לא ב) ומדרש אגדה (במדבר רבה יח יב) אם לא תענני אף אני אהיה כופר ואומר אתה הסבות את לבם וכן אמר משה (במדבר טז כט) אם כמות כל האדם ימותון אלה אף אני כופר ואומר לא ה' שלחני לדבר את התורה והמצות וכך אמר מיכיהו (לקמן כב כח) אם שוב תשוב בשלום לא דבר ה' בי

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ה' הוא האלהים" - ולא הבעל האלהים

פסוק מב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויגהר ארצה" - (תרגום) וגחין לארעא להתפלל על הגשמים

פסוק מג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דרך ים" - אם תראה ענן עולה מן הים

פסוק מד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אסור ורד" - אסור מרכבותיך ורד מהר הכרמל לשוב לביתך פן ידחק אותך הגשם בדרך

פסוק מה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עד כה ועד כה" - בתוך שהלך השליח ובתוך שאסר המרכבה והשמים התקדרו

פסוק מו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויד ה'" - (תרגום) רוח גבורה מן קדם ה' נתלבש כח לרוץ לפני המרכבה ברגליו שלא ילך אחאב יחידי שחלק כבוד למלכות (מכילתא ילקוט שמעוני רמז ריז)

"וישנס מתניו" - כמו ויאזור ואין לו דמיון ואף הוא לא בא אלא ללמד לשון זירוז נזדרז כגבור