רש"י על ירמיהו ב


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זכרתי לך" - אם הייתם שבים אלי תאוותי לרחם עליכם כי זכרת חסד נעוריך ואהבת כלילת חופתך שהכללתיך לחופה ול' הכנסה הוא כלולותיך נוצי"ש בלע"ז ומה הוא חסד נעוריך לכתך אחר שלוחי משה ואהרן מארץ נושבת יצאתם למדבר ואין צדה לדרך כי האמנתם בי

"קודש ישראל" - כתרומה

"ראשית תבואתה" - כראשית קציר לפני העומר שאסור באכילה והאוכלו מתחייב כן כל אוכליו יאשמו כן ת"י

"ולא אמרו איה ה'" - כי נלך אחרי אלהים אחרי'

"ערבה" - (פלנטור"א בלע"ז)

"ושוחה" - נטויה (אינפוושיא"ה בלע"ז)

"ציה" - (דישגאט"ה בלע"ז)

"וצלמות" - לשון חשך הוא

"אל ארץ הכרמל" - לארעא דישראל דהות מנצבא ככרמלא פירש נטועה כיער

"ותופשי התורה" - סנהדרין

"והרועים" - המלכים

"נבאו בבעל" - בשם הבעל

"עוד אריב" - טרם אביא עליכם רעה אתווכח עמכם עוד ע"י נביאי אע"פ שרבתי עמכם כבר ימים רבים

"איי כתיים" - לאיי כתיים

"איי" - (אישנ"ש בלע"ז)

"וקדר שלחו" - ולקדר שלחו לראות מנהגם

"והתבוננו מאד" - ושימו לב להסתכל בדבר יפה

"הן" - כמו אם אם המיר גוי מהם את אלהיו ואע"פ שהמה לא אלהים ועמי המיר את כבודו אשר בו היה נכבד וכתיים וקדריים יושבי אוהלים ורועי מקנה ונוסעים והולכים ומטלטלין ממרעה למרעה וממדבר למדבר ונושאים את אלהיהם עמהם למקום שחונים שם ואני נשאתי אתכם עד אשר קבעתי אתכם והנחתם אותי כך ת"י ורבותינו אמרו כתיים עובדים למים וקדריים עובדים לאש ואע"פ שיודעים שהמים מכבין את האש לא הניחו את אלהיהם

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בלא יועיל" - בעכו"ם שאין בה תועלת

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שומו שמים" - ל' תמהון כמו השתוממו והוא לשון צווי כמו אם כה יאמרו אלינו דומו (שמואל א יד)

"ושערו" - לשון סער

"חרבו מאד" - כאילו אתם נחרבים על בית המקדש שעתיד ליחרב

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שתים רעות" - אם המירו יראתם בכיוצא בה יש כאן רעה אחת ועכשיו שאותי עזבו שאני מקור מים חיים ללכת אחרי עכו"ם שהם כבורות של מים מכונסין ונשברין ונסדקין ומימיהם נבלעים בסדקיהם הרי שתים רעות

"לחצוב" - לחפור

"אשר לא יכילו" - (טינדרוני"ט בלע"ז) את מימיהם שהמים מטשטשין את שפתם וכותליהם והם נופלין

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יליד בית" - בן האמה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ישאגו" - שואגים ל' הווה

"כפירים" - מלכים

"נצתה" - נצתו באש

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גם בני נוף ותחפנחס" - הם מצרים שאתם בוטחים עליהם לעזרה

"ירעוך קדקוד" - ל' רציצה כדמתרגמינן ורצוץ ורעעו

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלא זאת תעשה לך" - הלא את הרעה ואת הפורענות הזאת תגרום לך האשמה והעון אשר עזבת את ה' אלהיך

"בעת מוליכך בדרך" - שהיה מלמד אותך דרך הטובה והישרה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מה לך לדרך מצרים" - למה תעזבי אותי ותבטחי על מצרים

"לשתות מי שיחור" - שטבעו זכוריכם בנילוס שיחור הוא נילוס כמה שנאמר מן השיחור אשר על פני מצרים בספר (יהושע יג)

"ומה לך" - למרוד בי למען תגלי לדרך אשור למעבר נהר פרת

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תיסרך רעתך" - סוף שרעתך תביא עליך יסורין

"ומשובותיך" - ל' בנים שובבים (לקמן ג)

"תוכיחוך" - ל' מוסר

"ולא פחדתי" - פחד שלי לא היה בלבך לירא אותי

"שברתי עולך" - העול של עץ נופל בו ל' שבירה והמוסרות שהן של עור נופל בהן לשון נתיקה

"מוסרותיך" - הם רצועות שקושרין בהם העול

"ותאמרי לא אעבור" - על דבריך

"כי על כל גבעה" - אך אתה לא שמרת הבטחתך ועל כל גבעה את צועה ל' משכב ומצע כי משמש ל' אלא

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נטעתיך שורק" - שורק הוא זמורות גפן טוב כלומר בני אבות כשרים וצדיקים ומדרשו נטעתיך שורק הוספתי לך על שבע מצות של בני נח שש מאות ושש כמנין שורק

"סורי" - (דישטוזלטויר"ש בלע"ז)

"הגפן נכריה" - הצומחות ביערים

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בנתר" - מין אדמה שחפין ושפין בה את הבגדים

"בורית" - נקיון כמו ובר לבב (תהלים כד) ויש לועזים בורית (שאבו"ן בלע"ז)

"נכתם עונך" - הא כרושם כתמא דלא דכי כן סגיאו חוביך קדמי

"כתם" - (סאק"א בלע"ז)

"עונך" - על עון העגל נאמר שהוא קיים לעולם כמו שנאמר וביום פקדי ופקדתי עליהם (שמות לב) כל פקידות הבאות על ישראל יהיה מקצת עון העגל בהם

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ראי דרכך בגיא" - מה עשית מול בית פעור ועוד עתה את מחזקת באותו הדרך כבכרה קלה המשרכת דרכיה

"בכרה" - גמלה נקבה בחורה שהיא אוהבת לנוע בכרי מדין (ישעיהו ס) מתורגם הוגני מדין והם גמלים בחורים כמו שמצינו בסנהדרין נפישי גמלי סבי דטעיני משכי דהוגני

"משרכת" - מחזקת בדרכי נעוריה ל' מסריך סריך ויש לחברו עם שרוך הנעל (בראשית יד) קושרת דרכי נערותיה בלבה

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פרה" - (שלאוואהיק"ו בלע"ז) ויש לועזין (פוליי"ן בלע"ז)

"למוד מדבר" - הלמוד להיות במדברות כן אוהבת לנוע

"שאפה רוח" - פותחת את פיה ושואפת רוח ולעולם הוא חוזר למקומו

"תאנתה מי ישיבנה" - אותה מדת תנינים שיש בה כי גם התנין שואף רוח כמה שנאמר שאפה רוח כתנים (ירמיהו יד) מי ישיבנה מאותה מדה כן אתם מי יוכל להשיבכם מדרככם הרעה

"כל מבקשיה לא ייעפו" - כי על חנם ייעפו שלא יוכלו להשיגה ומה סופה בחדשה ימצאונה חדש אחד יש בשנה שהיא ישנה כל החדש ואז היא נלכדת אף אתם חדש אחד (הוא אב) הוכן לכם כבר מימות המרגלים שקבעו אבותיכם בכיית חנם בו תלכדו

"תאנתה" - שו"ץ (דגרונמינ"ט בלע"ז) וכן ת"י כירודא ד"א ל' יללה כמו תאניה ואניה (איכה ב) ל"א (שאקונטריא"ה בלע"ז) כמו תאנת שילה (יהושע טז)

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מנעי רגלך מיחף" - זו היא מדתך כפרא האוהבת לנוע נביאי אומרים ליך מנעי עצמך מעכו"ם שלא תלכי יחף בגולה ומנעי גרונך מלמות בצמא

"ותאמרי" - על דברי הנביאים

"נואש" - אין מיחוש נואשתי בדבריכם נואש (נוקליי"ר בלע"ז)

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי ימצא" - בתחלה כשהוא נמצא גנב והוא היה מוחזק נאמן כך ת"י

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובעת רעתם יאמרו" - אלי קומה והושיענו וכן ת"י ובעידן דבישתא אתיא עליהון כפרין בטעותהון ומודן קדמי ואמרין רחם עלנא ופרוקנא

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מספר עריך היו אלהיך" - בכל עיר ועיר אלוה אחר

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למה תריבו" - איך תבואו להתווכח בריב ולומר לא חטאנו

"כולכם פשעתם בי" - אף הצדיקים במשמע היינו דאמרי אינשי בהדי הוצא לקיא כרבא

"לשוא הכיתי" - על חנם כי לא הועיל שיקחו מוסר

"אכלה חרבכם" - את נביאכם הרגתם את זכריה וישעיהו

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ראו דבר ה'" - הוציא להם צנצנת המן אמר להם ראו כאן מה דבר ה' מועיל

"המדבר הייתי לישראל" - ל' תימה הוא לכך נקודה מ"ם רפי וה"א בחטף פתח כלום נדמה לאבותיכם שהוא מדבר כשהלכו בו שהורדתי להם לחם זה דבר יום ביומו

"מאפליה" - ל' חשך

"מדוע אמרו עמי רדנו" - נבדלנו ממך כמו הרודה פת מן התנור כך מדרש רבי תנחומא ומנחם פירש רדנו ל' ירידה ועוד פנים אחרים

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תיטיבי" - תקשטי עצמך לקראת נואפיך כמו (מלכים ב ט) ותיטב ראשה דאיזבל בפרשת יהוא

"גם את הרעות למדת" - חזרת על כל רוע דרך ללמוד את המקולקלת שבכולם

"גם" - ל' אפילו

"לכן" - ל' שבועת אמת אך את הדרך הרעה שבכל הדרכים למדת לעצמך

"למדת" - הנהגת

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא במחתרת מצאתים" - לא מצאת אותם במחתרת כשהרגת אותם

"מצאתים" - כה יאמר לנקבה ל' פעלת והרבה יש בספר (יחזקאל י"ז) את נשאתים

"כי על כל אלה" - שהיו מוכיחים אותך בדברים האלה

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותאמרי" - בלבך

"כי נקיתי" - אשר זכאה אני נפשי

"נשפט אותך" - בא עמך במשפט

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תזלי" - לשון זלזול

"לשנות את דרכך" - לעזוב אותי ולסמוך על מצרים לעזרה בימי יהויקים וצדקיהו (לקמן ל"ו)

"לשנות" - ל' שינוי

"כאשר בושת מאשור" - שסמך אחז עליו ויצר לו ולא חזקו כמה שנאמר (בדברי הימים כח)