פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דברי ירמיהוו בן חלקיהו וגו'" - ליתי בר קלקלתא דתקנן עובדוהי ירמיהו בא מרחב הזונה ולוכח בר מתקנתא דמקלקלן עובדוהי אלו ישראל שקלקלו מעשיהן שבאו מזרע כשר

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר היה דבר ה' אליו וגו'" - אשר התחילה שכינה לשרות עליו באותו הזמן

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויהי בימי יהויקים" - ויהי נביא כל ימי יאשיהו הנותרים וימי יהויקים בנו וימי צדקיהו בנו עד תום עשתי עשרה שנה היא השנה עד גלות ירושלים בחדש החמישי

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בטרם אצרך בבטן וגו'" - מימי אדם הראשון הראהו הקב"ה לאדם דור ודור ונביאיו

"אצרך" - לשון צורה

"ידעתיך" - (קנייושטו"י בלע"ז) כמו לא נודעתי להם (שמות ו)

"הקדשתיך" - זמנתיך לכך

"נביא לגוים" - לישראל שהיו נוהגים עצמם כגוים כך נדרש בספרי נביא מקרבך וגו' (דברים יח) יקים לך ולא למכחישי תורה הא מה אני מקיים נביא לגוים נתתיך בבני ישראל שנוהגים מנהגי גוים ועוד יש לפתור נביא לגוים כמו על הגוים להשקותם כוס התרעלה להנבא עליכם פורעניות כמו שנאמר קח את כוס היין החימה הזאת מידי והשקיתה אותו את כל הגוים (לקמן כה) ד"א בטרם תצא מרחם הקדשתיך עליך אמרתי למשה נביא אקים להם כמוך (דברים יח) זה הוכיחם וזה הוכיחם זה נתנבא ארבעים שנה וזה נתנבא ארבעים שנה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אהה" - ל' יילל (קונפליינ"ט בלע"ז) "כי נער אנכי" - איני כדאי להוכיחן משה הוכיחן סמוך למיתתו כבר נחשב בעיניהם בכמה נסים שעשה להם הוציאם ממצרים וקרע להם את הים הוריד את המן הגיז את השליו נתן להם את התורה העלה את הבאר אני בתחלת שליחותי אני בא להוכיחם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על כל אשר אשלחך" - אל העכו"ם "את כל אשר אצוך" - לישראל תדבר

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישלח ה' את ידו" - כל שליחות שהוא אצל יד לשון הושטה ל"א כתרגום ושלח ה' ית פתגמי נביאותיה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הפקדתיך" - מניתך על העכו"ם "לנתוש ולנתוץ" - (דיספצי"ר בלע"ז) ועל ישראל לבנות ולנטוע אם ישמעו כך תירגם יונתן

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מקל שקד" - (מנדולי"ר בלע"ז) ויונתן תרגם מקל שקד מלך דמוחי לאבאשא

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היטבת לראות" - השקד הזה הוא ממהר להוציא פרח קודם לכל האילנות אף אני ממהר לעשות דברי ומדרש אגדה השקד הזה הוא משעת חניטתו עד גמר בישולו עשרים ואחד יום כמנין ימים שבין שבעה עשר בתמוז שבו הובקעה העיר לתשעה באב שבו נשרף הבית

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"סיר נפוח" - רותח (בויילנ"ק בלע"ז) "ופניו" - רתיחותיו (אשישאונדי"ש בלע"ז)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מצפון תפתח הרעה" - בבל לצפונה של ארץ ישראל היא

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ודברתי משפטי אותם" - אתווכח עמם עם יהודה וירושלים

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תאזור מתניך" - ל' זירוז כאיש חיל

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למלכי יהודה" - כנגד מלכי יהודה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונלחמו אליך" - ויהון דינין ומגיחין לקבלך למסתר ית פתגמי נבואתך