רש"י על ירמיהו ג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לאמר הן ישלח וגו'" - יש לי לומר שאין עוד את ראוי לי כי כן דרך המשלח את אשתו והלכה לה וגו'

"ואת זנית רעים רבים" - עם אוהבים רבים ואעפ"כ שובי אלי

"ושוב אלי" - כמו עשות ולשוב אלי אני עוסק בך

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שפים" - יבלי מים

"לא שוגלת" - ל' פלגש

"ישבת להם" - להיות נכונה לקראתם

"כערבי" - יושב אוהלים שהוא תמיד מצוי בחוץ במדברות ועל שם כך הוא קרוי ערבי ששוכן בערבה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומלקוש" - כמטר היורד בניסן על המלילות ועל הקשין ומלקוש (טרדיי"א בלע"ז)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלוא מעתה" - הלואי שבת מרעתך וקראת לי אבי ואם תעשי כך הינטור לך אדוניך לעולם את אשר חטאת לו אם ישמור לנצח לא ישמור

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנה דברת" - בפיך לא נבוא עוד אליך ואותה הרעה תעשי ולא תתני לב לשוב "ותוכל" - ונצחת למרוד

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משובה" - נצחת ומוכחת בימי יאשיה המלך כשצוני להחזיר עשרת השבטים הראית אשר עשתה משובה ישראל השובבה (אנבוזייא"ה בלע"ז)

"ישראל" - עשרת השבטים

"הולכה היא" - בעודה על אדמתה קודם שגלתה בימי חזקיה עם הושע בן אלה

"הולכה" - היתה הולכת על כל הר גבוה

"ותזני שם" - לעכו"ם ותזני כמו ותזן יו"ד יתירה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואמר" - על ידי נביאי עמוס והושע בן בארי ושאר נביאים אלי תשוב "ותרא בגודה אחותה יהודה" - כל זה בגודה קשה ממשובה ישראל שהם ראשונים לקילקול ולא ראו פורענות ללמוד ממנו ולשוב קרויין משובה יהודה שראו שגלו אלו ולא לקחו מוסר קרוין בגודה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וארא כי על כל אודות וגו'" - נקודות טעמי מקרא זה מלמדין על פירושו ישראל נקוד זקף מובדל משלחתיה שלחתיה נקוד זקף גדול לעצמו וזה פירושו וארא נסתכלתי בה ליפרע ממנה ולמה כי על כל אודות אשר נאפה משובה ישראל ומה היתה נקמתי שלחתיה מעל פני ולא יראה בגדה יהודה שראתה בפורענות של שומרון לתת לבה לשוב

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותנאף את האבן" - וטעת עם פלחי אבניא ואעיא וי"ת מקל זנותה ל' קלות מדקלילא בעינהא טעוותהא

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וגם בכל זאת" - שראו בקלקלת פורענות חבריהם "כי אם בשקר" - דורו של יאשיה מראין עצמם שהם צדיקים והם רשעים היו צרים צורות של עכו"ם על דלתותיהם מבפנים חציה על זו וחציה על זו וכשהיו מבערי עכו"ם בודקים היה הדלת פתוח ולא היו מכירין בה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צדקה נפשי משובה ישראל" - נקתה ופטרה עצמה מן הדין שלא היה לה ממי ללמוד

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלוך וקראת וגו'" - הלוך כתרגומו אזיל ל' צווי כאן ציווהו לילך ולחזור עשרת השבטים בימי יאשיהו כמו שאמר למעלה שבימי יאשיהו נאמרה לו נבואה זו וחזרו מקצת מהן בשמונה עשרה ליאשיהו

"צפונה" - אל המקומות שגלו שם לאשור

"פני" - רוגזי כן ת"י

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פשעת" - מרדת "ותפזרי את דרכיך" - ל' זנות פיסוק רגלים למשכבי אשה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שובבים" - (אנווישיי"ר בלע"ז) ששובבתם דרככם מרוב כל שהייתם בשלוה ועונג כמו שהוא אומר הפורטים על פי הנבל (עמוס ז) השותים במזרקי יין (שם) "כי אנכי בעלתי בכם" - ונקראתם בשמי שאני אדון לכם ואין כבודי להניח אתכם ביד אויבי

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא יאמרו עוד ארון" - כי כל כניסתכם תהא קדושה ואשכון בה כאלו הוא ארון

"יפקדו" - כמו יזכרו

"ולא יעשה עוד" - מה שנעשה בו כבר בשילה שהביאוהו במלחמה עם פלשתים בימי עלי (שמואל א' ד)

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונקוו" - ונקבצו לשון מקוה מים "שרירות" - ל' ראיה כמו אשורנו (במדבר כד)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ילכו בית יהודה על בית ישראל" - עמם יתחברו ויתוספו עליהם להיות ממלכה אחת

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואנכי אמרתי" - בלבי ולכן הנחלתים לאבותיכם

"איך אשיתך בבנים" - את עדתי ואומתי בתוך שאר בנים לפיכך ביררתי מנה יפה ואתן לך ארץ חמדה

"צבי צבאות גוים" - צביון כל צבאות גוים

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אכן" - אבל אתם לא עשיתם מחשבתי כ"א כמו אשה שבוגדה מריעה על שאינו יכול להספיק מזונותיה כן בגדתם בי המספיק לכם כל טוב כך מדרש אגדה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על שפיים נשמע" - קרוב הוא להשמע

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הננו אתנו לך" - הנביא מלמדם להתוודות ולומר כן הננו אתנו לך אכן לשקר וגו' והבשת אכלה וגו' נשכבה בבשתנו כל זה לשון תפלה שהנביא מלמדם לומר "אתנו" - באנו

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אכן לשקר" - שמרנו מגבעות והמון הרים שעבדנו עכו"ם שם "אכן" - באמת

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והבושת" - עכו"ם שעסקנו בה כד"א וינזרו לבשת

"אכלה את יגיע אבותינו" - בעון עבודתה היה יגיענו לבז